Våra tjänster

Alteco är en erfaren partner genom hela byggprocessen. Vi har lång erfarenhet från uppdrag där vi deltar hela vägen – från planerings- och idéstadiet och genom hela byggprocessen inklusive förvaltning:

Altecos tjänster genom hela byggprocessen


Utredning
För att byggherren ska kunna fatta rätt beslut inför ett projekt behövs väl utarbetade beslutsunderlag. Vi utför utredningar som klarlägger förutsättningar, alternativ, konsekvenser, kostnader etc.

Rådgivning
Våra medarbetare har mångåriga erfarenheter och värdefulla kunskaper från olika projekt av skiftande karaktär. Detta gör att vi kan bidra med goda råd så att våra beställare kan fatta kloka beslut.

Byggarbetsmiljösamordnare enligt AML
Enligt lag skall en byggarbetsmiljösamordnare utses för alla byggnads- och anläggningsarbeten. Samtliga Alteco-konsulter har grundläggande utbildning i Byggarbetsmiljösamordning (BAS). Några har därefter läst fördjupningskurser och certifierat sig.

Kontrollansvarig enligt PBL
Enligt lag skall byggherren anlita en kontrollansvarig i de flesta fall när man avser göra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd. Den kontrollansvarige ska vara certifierad. Alteco har certifierade medarbetare.

Projektledning
Projektledaren ansvarar ofta för projektets totala genomförande till rätt funktion och kvalitet inom fastställda tids- och kostnadsramar. Våra projektledare organiserar och leder så att definierade mål uppnås.

Projektering
Med våra beställares krav åtar vi oss att leverera en lösning som är optimerad ur tidsmässigt, ekonomiskt, tekniskt, miljö- och arbetsmiljömässigt perspektiv.

Konstruktion
Vi samordnar, skapar, väljer material, kalkylerar, dimensionerar, CAD-ritar m.m.

Design
Vi arbetar med uppdrag inom ljusdesign, d v s planering av funktionell och estetisk belysning för interiör och exteriör miljö. Se exempel på uppdrag inom teknikområde Offentlig belysning »

Programmering
Industriella processer och fastighetsinstallationer automatiseras med olika typer av styr- och manöversystem. Systemen behöver programmeras för att fungera som avsett. Vi hanterar de flesta programspråken.

Underlag
För att byggherren ska kunna göra en korrekt och smidig upphandling av tjänster/entreprenader erfordras underlag som gör att alla anbudsgivare lämnar anbud på samma sak. Vi producerar alla erforderliga handlingar som administrativa föreskrifter, tekniska beskrivningar, mängdförteckningar, ritningar etc.

Utvärdering
Vid upphandling av exempelvis entreprenader är det högst väsentligt att inkomna anbud utvärderas på ett regelrätt sätt så att den bästa affären kan uppnås. Vi bistår med kompetens och erfarenhet för sådana utvärderingar.

Byggledning
Byggledarens huvuduppgift är att leda själva utförandet av det som projekterats. Byggledaren organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen så att projektet kan uppnå ställda mål. Han/hon är byggherrens ”förlängda arm” och styr mot de mål som definierats. På Alteco finns många erfarna byggledare.

Kontroll
Under pågående entreprenader har byggherren ofta behov av att kontrollera att entreprenören utför det denne åtagit sig. Alteco utför även kontrollantuppdrag.

Besiktning
De “Allmänna Bestämmelser” som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning.Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden.Vi har erfarna och kunniga besiktningsmän som utför förbesiktning, slutbesiktning och garantibesiktning.

Idrifttagning
Innan projekterade/konstruerade anläggningar kan tas i bruk för produktion erfordras ett idrifttagningsarbete för att säkerställa att anläggningen är rätt utförd och fungerar som avsett. Alteco utför idrifttagningar av de anläggningar som vi medverkat i.

Dokumentation
Alla elektriska anläggningar ska/bör dokumenteras för att höja person- och driftssäkerhet, underlätta vid framtida om- och tillbyggnader etc. Vi utför inventering samt dokumentation i olika digitala dokumentationssystem.

Löpande besiktning
Försäkringsbolag ställer krav på fastighets- och anläggningsägare att främja säkerheten mot olyckor till följd av brand.Arbetet sker genom besiktningar och åtgärdande av konstaterade fel och brister. Alteco har auktoriserade besiktningsmän.

D&U-planer
Tekniska system och anläggningar behöver planerade drift- och underhållsåtgärder för att fungera optimalt. Då förbättras totalekonomin, leverans- och personsäkerheten ökar och miljöbelastningarna minskar.

Energibesparing
Med ett effektivare energiutnyttjande kan stora ekonomiska och miljömässiga besparingar göras. Anläggningen inventeras och därefter tas kostnadsberäknade förslag till energibesparande åtgärder fram.

↑ UPP

Se referensuppdrag inom våra Teknikområden »