Verksamhetspolicy

Vår verksamhet baseras på fyra fundamentala värderingar som också är våra verksamhetsmål, vi ska vara: Rustade, Engagerade, Effektiva och Ansvarsfulla.

Till denna policy finns kompletterande dokument som konkretiserar vårt arbetssätt.
Policyn och nämnda dokument uppfyller kraven i: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007. Se intyg för certifieringarna här intill.

Rustade

Vi ska säkerställa att vi har rätt kompetens, resurser och utrustning för de uppdrag vi åtar oss. Vi ska ha välanpassade stödsystem för vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete liksom för styrning och redovisning av såväl uppdragens som företagets ekonomi.
Bolaget skall ha en kontinuerlig utveckling med betryggande lönsamhet!

Engagerade

Vi ska verka för att uppnå ständig förbättring. Våra arbetsplatser ska präglas av välmående och trivsel som möjliggör ett energiskt arbete för våra kunder under lång tid. Alla ska ha möjlighet till medbestämmande och personlig utveckling.
Våra arbetsplatser skall utmärkas av högsta trivsel och engagemang!

Effektiva

Vi ska använda våra resurser på rätt sätt så att vi levererar det kunden efterfrågat inom överenskomna tids- och kostnadsramar. Våra lösningar ska vara optimerade inom ekonomi, teknik, kvalité, miljö och arbetsmiljö.
Våra kunder skall vara nöjda med våra prestationer!

Ansvarsfulla

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar oss. Vi ska uppfylla lagar och krav, vara ambitiösa, ansvarsfulla och ärliga. Vi ska ta ansvar för vårt samhälle genom att positivt påverka miljö och arbetsmiljö i såväl den egna verksamheten som i de uppdrag som vi verkar. Våra arbetsplatser är alkohol- och drogfria. Vi är anslutna till FN:s Global Compact
Vi skall ta ett samhällsansvar!


Altecos framgång har alltid varit – och kommer alltid att vara – helt beroende av vårt helhjärtade engagemang!

Dokumentet är genomgånget och fastställt av ledningsgruppen 2014-03-24 (LG25) samt delgivet medarbetarna.

Andreas Lundström
VD Alteco AB

Alteco-medarbetare i vardagen